Algemene Voorwaarden

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of wanneer wij uw naam op één van onze pagina’s plaatsen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Vakfotografie Wim Stad. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vakfotografie Wim Stad niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en uw naamsvermelding op onze website en eventueel andere bronnen zoals facebook geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Vakfotografie Wim Stad respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en bronnen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

ONS GEBRUIK VAN DE DOOR U AANGEGEVEN DOOR ONS VERZAMELDE GEGEVENS
Gebruik van onze diensten.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, in hoofdzaak huwelijksfotografie, vragen we u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de door u aangevraagde dienst in de vorm van huwelijksfotografie correct te kunnen uitvoeren. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen op de diverse informatiedragers van Vakfotografie Wim Stad. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt of wij berichten via derden ontvangen, is het mogelijk en zelfs noodzakelijk dat we die berichten bewaren. Indien nodig vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken, verzoeken te beantwoorden en contracten op te maken. De gegevens worden opgeslagen op de eigen informatiedragers van Vakfotografie Wim Stad. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COOKIES
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers onze site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website kan worden overgebracht naar de eigen informatiedragers van Fotografie Wim Stad of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt , om rapporten over de website-activiteit op te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Op onze pagina “reserveringen” worden uit serviceoogpunt en algemene informatie de (voor) namen van gecontracteerde aanstaande bruidsparen vermeld en ook op onze pagina “wat vinden onze bruidsparen ervan” worden namen vermeld. Indien u aangeeft hier, bij plaatsing of in later stadium, bezwaar tegen te hebben zullen deze vermelding direct verwijderen en /of aanpassen.
Wij bieden alle bezoekers en klanten de mogelijkheid tot het inzien , veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen.

DERDEN
De informatie wordt in principe niet met derden gedeeld. In sommige gevallen zijn we, om de dienst correct te kunnen uitvoeren, genoodzaakt om bepaalde gegevens aan derden aan te bieden. Dit betreft diensten die direct te maken te hebben met de verleende dienst en worden alleen vertrouwelijk aan bekende derden aangeboden.

1.Toepasselijkheid.

1.1. op alle offertes en leveringen van FOTOGRAFIE WIM STAD zijn deze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Fotografie Wim Stad wordt verder vernoemd als leverancier.

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van- of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend en voor zover deze door fotografie Wim Stad uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.Offertes.

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Indien blijkt dat bij de aanvang of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.

 1. Opdrachten / Orders.

3.1 Opdrachten/orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order leverancier.

3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht leverancier volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3 Niet functionele verschillen tussen leverancier en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm dan ook.

3.4. Annulering van opdrachten, overeenkomsten en orders die door opdrachtgever en leverancier schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend, is alleen mogelijk indien de annulering door opdrachtgever schriftelijk of per e-mail wordt aangegeven en door leverancier schriftelijk of per e-mail wordt bevestigd. Telefonische annulering van schriftelijk vastgelegde opdrachten vallen buiten de acceptatie.

3.5. Bij schriftelijke annulering van de overeenkomst zal de eventuele gedane vooruitbetaling door opdrachtgever van de schriftelijk vastgelegde opdracht of overeenkomst door leverancier niet geretourneerd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij huwelijksreportages zal, tenzij anders is vastgelegd, bij opmaak van het huwelijksreportage contract een vooruitbetaling van 20% voldaan worden. Deze vooruitbetaling wordt naderhand bij, volledige afrekening en/of aflevering album, op het totaalbedrag in mindering gebracht.

3.6. In geval van door Fotografie Wim Stad vast te stellen uitzonderlijke omstandigheden welke tot annulering leiden, zal indien opdrachtgever dit wenst de opdracht of schriftelijke overeenkomst alsnog uitgevoerd worden op een datum en plaats die voor leverancier praktisch uitvoerbaar is. In dat geval zal de vooruitbetaling gehandhaafd blijven en, bij in principe dezelfde planning gegevens, geen extra kosten in rekening worden gebracht.

3.7. Indien het bruidspaar Vakfotografie Wim Stad definitief  wil reserveren hun huwelijksfotografie, maar niet in de gelegenheid zijn om op redelijk korte termijn het contract te ondertekenen, volstaat een bevestiging per e-mail en een aanbetaling van € 250,- . Punt 3.5 blijft van toepassing.  De e-mail bevestging en aanbetaling gelden dan als definitieve reservering; het contract en planning kan dan in een later stadium gerealiseerd worden.  Dit is o.a. van toepassing bij in het buitenland verblijvende aanstaande bruidsparen en bruidsparen die vanwege privé en/of werkomstandigheden in een later stadium het contract kunnen ondertekenen.

3.8. Bij toepassing van 3.4/3.5 zal leverancier, indien uitvoerbaar en conform vastgelegde schriftelijke afspraken, uit serviceoogpunt geen extra kosten voor wijziging van datum opdracht in rekening brengen.

ALGEMENE LEVERVOORWAARDEN.  Blad B.
4. Prijzen.

4.1. De prijzen van leverancier zijn gebaseerd op de datum van de offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na datum van de nog niet definitief vastgelegde aanbieding of offerte de prijzen van kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd de in 1e instantie overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

 1. Levertijd.

5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke of mondelinge opdracht of overeenkomst door leverancier wordt ontvangen.

5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op korting of schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Leveringen.

6.1. Leverancier is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de gelden betalingsvoorwaarden.

 1. Wijziging opdracht/overeenkomst.

7.1. Alle wijzingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk.

Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

7.2. Indien leverancier door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werkzaamheden moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is leverancier gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te schriftelijk te annuleren, waarbij leverancier de reeds gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening kan brengen.

 1. Auteursrechten.

8.1. Fotografie Wim Stad behoudt zich ten aanzien van de hem gemaakte opnamen, zowel analoog als digitaal, en ook ten aanzien van de door hem gebruikte afwerkmethoden uitdrukkelijk alle auteursrechten voor, voortvloeiende uit rechten van intellectuele en artistieke eigendom, zoals portretopnamen in algemene zin en huwelijks reportagewerkzaamheden, auteursrechten en octrooien.

8.2. Indien Fotografie Wim Stad daartoe schriftelijk toestemming geeft, is opdrachtgever gerechtigd tot het overnemen van fotografische rechten op analoge c.q digitale beelden.
Voor het verkrijgen van de auteursrechten worden overnamekosten berekend. Het bedrag van de overgenomen auteursrechten worden door Fotografie Wim Stad vastgesteld en pas nadat opdrachtgever heeft betaald is hij/ zij auteursrechthouder.
 Privacy algemeen
    8.2.A.  Foto’s afgebeeld op de website van Fotografie Wim Stad worden pas na volledige toestemming van betrokkenen op de website geplaatst.  (o.a. “pas getrouwd” pagina en losse afbeeldingen.)
De personen op de geplaatste foto’s hebben portretrecht en worden, indien zij dit wensen en per e-mail bevestigen, zonder verdere opgaaf van redenen op verzoek direct van de site verwijderd.
De plaatsing van de foto’s hebben een servicematig en vrijblijvend karakter; Fotografie Wim Stad kan uit oogpunt van marketing, zonder opgaaf van redenen, de geplaatste foto’s van de site verwijderen.
8.2.B Privacy / geheimhouding: De persoonlijke (contract) gegevens van onze bruidsparen worden geheim gehouden en niet aan derden verstrekt. Wel worden de namen van onze bruidsparen uit serviceoogpunt vermeld op onze website bij “definitieve reserveringen”, op onze “pas getrouwd” pagina en bij subpagina”wat vinden onze bruidsparen ervan”.  Indien een bruidspaar hiertegen (schriftelijk) bezwaar maakt, zullen deze vermeldingen niet gepubliceerd worden en/of per direct verwijderd worden.

VERVOLG ALGEMENE VOORWAARDEN. Blad C.

8.3. Alle door Fotografie Wim Stad gemaakte opnamen blijven eigendom van Fotografie Wim Stad en dienen, indien deze in bezit opdrachtgever zijn en er geen auteursrechten overgenomen en betaald zijn, op verzoek van leverancier onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier nog geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of worden uitgegeven.

8.4. Alle gegevens m.b.t. gemaakte opnamen die door beide partijen worden verstrekt vallen, tenzij anders is afgesproken , onder privacy en zullen niet zonder toestemming aan derden verstrekt worden. Afwijkend hierop zijn de (naams) gegevens van bruidsparen op de website voor promotie doeleinden, zoals “pas getrouwd” pagina, facebook vermelding, website etc.
Deze vermeldingen zijn o.a. ter promotie van het bruidspaar en worden voor publicatie met toestemming bekend gemaakt, bij eventueel bezwaar achteraf zullen de foto’s en/of naamsgegevens alsnog direct verwijderd worden.
8.5. Klant heeft het portretrecht, hetgeen betekent dat foto’s van portretopnamen op de website c.q. media niet zonder uitdrukkelijke toestemming van geportretteerde geplaatst worden.  Bij toestemming vooraf en eventueel bezwaar achteraf worden de beelden alsnog direct verwijderd.

 1. Garantie.

9.1. Voor zover overmacht niet van toepassing is garandeert leverancier dat hij de aangenomen opdracht / overeenkomst naar beste kunnen zal uitvoeren onder toepassing van creativiteit, zorgvuldigheid en vakmanschap.

 1. Betalingsvoorwaarden.

10.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt kontant betaald bij ophalen van de orde of eventueel op rekening.
10.2. Betaling op rekening kan, indien na schriftelijke bevestiging de opdracht akkoord is gegeven.   Na ontvangst betaling wordt de order in behandeling genomen.
Indien betaling op rekening niet volgt, wordt de order niet definitief verwerkt.

 1. Eigendomsvoorbehoud.

11.1 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van leverancier.

11.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover leverancier niet nakomt is Fotografie Wim Stad zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

VERVOLG ALGEMENE VOORWAARDEN. Blad D.

 1. Bijzondere omstandigheden aan zijde van opdrachtgever.

12.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12.2. In bovenstaande gevallen heeft leverancier voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechtelijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht na leverancier vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

12.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is leverancier gerechtigd het volledige factuurbedrag van de geleverde goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen dit ter keuze van Fotografie Wim Stad.

 1. Overmacht.

13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in de levering, brand, overstroming etc. en in het geval dat Fotografie Wim Stad door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst of opdracht redelijkerwijs leverancier niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst of opdracht bij aangetekend schrijven of per e-mail kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding

13.2. In geval van overmacht, waaronder o.a. wordt  verstaan: ziekte, ongeval, ernstige (familie) omstandigheden, vervoersomstandigheden en omstandigheden die niet voorzienbaar zijn, waardoor Fotografie Wim Stad de overeenkomst, reportage of opdracht niet kan uitvoeren zal Fotografie Wim Stad, voor zover dit mogelijk is, alle pogingen aanwenden om de overeenkomst, opdracht of reportage uit te besteden bij collega’s waarbij er geen extra financiële vergoeding aan opdrachtgever wordt opgelegd.

 1. Ontbinding.

14.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of opdracht of op grond van deze algemene voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Fotografie Wim Stad op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 1. Geschillen.

15.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.
Vakfotografie Wim Stad staat ingeschreven onder KVK nummer: 27140644.

Leveringsvoorwaarden worden op verzoek van opdrachtgever getekend ter inzage getoond

 

BTW-nummer: 805819.356.B01
KvK nr.: 27140644
Iban: NL06 ABNA 0849 8099 83

Fotocreations.nl